KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Taahhütname (“Taahhütname”), [______] Ticaret Sicili’ne [________] Sicil No ile kayıtlı, [_______________] adresinde mukim [________] (“FRANCHİSE ALAN”) ile İstanbul Ticaret Sicili’ne ……… Sicil No ile kayıtlı, “…………… Karaköy İstanbul” adresinde mukim olan ALTIN ŞEHİR GIDA DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (“FRANCHİSE VEREN”) (tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar”) arasında akdedilmiş olan Mr. Kumpir Franchise  Sözleşmesi kapsamında Franchise Veren tarafından Franchise Alan’a aktarılan ve Franchise Alan tarafından Franchise Veren adına elde edilen kişisel verilere ilişkin olarak Franchise Alan’ın taahhütlerini içermektedir.

 1. Bu Taahhütname kapsamında;
 • “Kişisel Veri”; Franchise Veren tarafından Franchise Alan’a aktarılacak veya Franchise Alan tarafından Franchise Veren adına işlenecek kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
 • “Özel Nitelikli Kişisel Veri”; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu Taahhütname kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacaktır),
 • “İşleme”; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
 • “Kanun”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

anlamına gelmektedir.

 1. Franchise Alan, Kişisel Verileri Sözleşme’de kapsamı düzenlenmiş olan amaçlar dışında hiçbir surette kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Franchise Alan Kişisel Veriler’e ilişkin olarak Kanun’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kanunlarda saklamaya ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak koşuluyla, Kişisel Veriler’in işlenme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte Franchise Alan kendisine aktarılmış olan veya Franchise Veren adına elde ettiği Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı imza karşılığında Franchise Veren’e teslim etme ve kendi nezdindeki kayıtları silme ve yok etme yükümlülüğü altındadır. Franchise Alan Kanun’a uygun bir biçimde Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi değiştirilmesi ve benzeri taleplerin Franchise Veren tarafından kendisine iletilmesi halinde ilgili talepleri derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Franchise Alan, Franchise Veren tarafından kendisiyle paylaşılan veya Franchise Veren adına elde ettiği Kişisel Veriler’e çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini ve ilgili verilerin aktarım amacı dışında hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Franchise Veren tarafından Franchise Alan’ya özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması veya Franchise Alan’nın Franchise Veren adına özel nitelikli kişisel veri elde etmesi durumunda, Franchise Alan, Kanun’un 6. Maddesine ilgili mevzuat hükümlerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilere özgü ek güvenlik önlemlerini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Franchise Alan, çalışanlarını ve varsa hizmet alınan taşeron çalışanlarını kendisiyle paylaşılan veya Franchise Veren adına elde edeceği kişisel verilerin güvenliğini sağlamalarından sorumludur. Franchise Alan, çalışanlarının veya varsa taşeron çalışanının sözleşmeye aykırı faaliyetleri sonucu doğacak zararlardan sorumlu olduğunu ve Franchise Veren nezdinde doğan her türlü zararı Franchise Veren’in talebi üzerinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Franchise Alan, doğrudan veya sair şekillerde dolaylı olarak kendisine iletilen, Franchise Veren’i ilgilendiren veri sahibi taleplerini derhal (en geç üç iş günü içerisinde) Franchise Veren’e iletileceğini ve bu kapsamda Kanun’a uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Franchise Alan, Franchise Veren tarafından kendisine aktarılmış olan veya Franchise Veren adına elde ettiği kişisel verilere ilişkin olarak veri işleyen sıfatıyla hareket ettiği durumlarda aşağıdakilere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:
 • veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından önerilen veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri alacağını,
 • veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak Franchise Veren’in bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle denetim hakkının bulunduğunu ve Franchise Veren tarafından bu kapsamda denetim talebinde bulunulması durumunda söz konusu denetime izin vermeyi ve Franchise Veren ile iş birliği içerisinde hareket edeceğini,
 • süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi olacağını,
 • herhangi bir veri işleme süreci ile ilgili olarak Franchise Veren tarafından bu yönde bir talepte bulunulması halinde, Franchise Veren’in ilettiği onay ve aydınlatma metinlerini ileride ispatı mümkün olacak şekilde ilgili kişilere sunacağını ve veri işleme süreçlerini varsa Franchise Veren’in önerileri doğrultusunda gerçekleştireceğini,
 • herhangi bir veri ihlali olması halinde bu durumu derhal Franchise Veren’e bildirmekle yükümlü olacağını,
 • Franchise Veren’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun hareket edeceğini
 1. Franchise Alan’nın işbu Taahhütname’ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranması dolayısıyla ya da Franchise Alan’nın iş ortaklarından veya Franchise Alan tarafından kişisel veri gönderilen üçüncü taraflardan kaynaklanan sebeplerle Franchise Veren’in uğrayacağı doğrudan zararları karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar için Franchise Veren’in Franchise Alan’ya rücu hakkı saklıdır. Franchise Alan bu nedenlerle Franchise Veren’in talepte bulunması halinde, Franchise Veren’in uğradığı doğrudan zararları derhal, nakden ve tamamen Franchise Veren’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Taahhütname, Türk hukukuna tabi olacaktır. Taahhütname’den kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

[Franchise Alan] adına,

İsim             :

Unvan           :

İmza            :

 

 

[Franchise Veren] adına,

İsim             :

Unvan           :

İmza            :